ติดตามข้อมูลข่าวสาร อบจ.น่าน ได้ที่ เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.213.60.33    
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายธีระ ปัญญาอินทร์
นายธีระ ปัญญาอินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เวียงสา
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
นายสมเกียรติ ยะกับ
นายสมเกียรติ ยะกับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เมืองน่าน
นายเอกชัย อินทะนันท์
นายเอกชัย อินทะนันท์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เมืองน่าน
นายชัยยุทธ วงศ์สายญาติ
นายชัยยุทธ วงศ์สายญาติ
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เมืองน่าน
นายกิจจา ทองสุข
นายกิจจา ทองสุข
ส.อบจ.น่าน เขต 4 อ.เมืองน่าน
นายจรัญ สุทธเขต
นายจรัญ สุทธเขต
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สันติสุข
ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์
ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ปัว
นางสาวทิชากร ไชยชนะ
นางสาวทิชากร ไชยชนะ
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ปัว
นายวิรุฬ ค่าพานิช
นายวิรุฬ ค่าพานิช
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.ปัว
นายสงกรานต์ อายุยืน
นายสงกรานต์ อายุยืน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ้านหลวง
นายสนม นะวะสิทธิ์
นายสนม นะวะสิทธิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เวียงสา
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เวียงสา
นายณัฐพงษ์ ใบยา
นายณัฐพงษ์ ใบยา
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ท่าวังผา
นางสาวอรปภา พุฒหมื่น
นางสาวอรปภา พุฒหมื่น
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ท่าวังผา
นางพวงแก้ว พรมมิ
นางพวงแก้ว พรมมิ
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ภูเพียง
นายทวีทรัพย์ จักริลา
นายทวีทรัพย์ จักริลา
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ภูเพียง
นายดำรงค์ รุ่งเรือง
นายดำรงค์ รุ่งเรือง
ส.อบจ.น่าน อ.เชียงกลาง
นายบุญแทน ปรังการ
นายบุญแทน ปรังการ
ส.อบจ.น่าน เขต อ.ทุ่งช้าง
ดาบตำรวจ สันติ ตันเกียง
ดาบตำรวจ สันติ ตันเกียง
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาน้อย
นายธนวัฒน์ อุดแดง
นายธนวัฒน์ อุดแดง
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาหมื่น
นางสาวเพชราภรณ์ ช่างเงิน
นางสาวเพชราภรณ์ ช่างเงิน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ่อเกลือ
นายมานพ กันใจมา
นายมานพ กันใจมา
ส.อบจ.น่าน เขต อ.แม่จริม
นายจรัส ชาวริม
นายจรัส ชาวริม
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สองแคว
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.