ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.226.122.122    
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายณัฐพงษ์ ใบยา
นายณัฐพงษ์ ใบยา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ท่าวังผา
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ส.อบจ.น่าน เขต1 อ.เวียงสา
นายเอกชัย อินทะนันท์
นายเอกชัย อินทะนันท์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เมืองน่าน
นายชัยยุทธ วงศ์สายญาติ
นายชัยยุทธ วงศ์สายญาติ
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เมืองน่าน
นายสมเกียรติ ยะกับ
นายสมเกียรติ ยะกับ
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เมืองน่าน
นายกิจจา ทองสุข
นายกิจจา ทองสุข
ส.อบจ.น่าน เขต 4 อ.เมืองน่าน
นายจรัญ สุทธเขต
นายจรัญ สุทธเขต
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สันติสุข
ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์
ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ปัว
นางสาวทิชากร ไชยชนะ
นางสาวทิชากร ไชยชนะ
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ปัว
นายวิรุฬ ค่าพานิช
นายวิรุฬ ค่าพานิช
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.ปัว
นายธีระ ปัญญาอินทร์
นายธีระ ปัญญาอินทร์
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เวียงสา
นายสนม นะวะสิทธิ์
นายสนม นะวะสิทธิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เวียงสา
นายบัณฑิต สวยงาม
นายบัณฑิต สวยงาม
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ท่าวังผา
นางพวงแก้ว พรมมิ
นางพวงแก้ว พรมมิ
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ภูเพียง
นายสงกรานต์ อายุยืน
นายสงกรานต์ อายุยืน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ้านหลวง
นายทวีทรัพย์ จักริลา
นายทวีทรัพย์ จักริลา
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ภูเพียง
นายดำรงค์ รุ่งเรือง
นายดำรงค์ รุ่งเรือง
ส.อบจ.น่าน อ.เชียงกลาง
นายบุญแทน ปรังการ
นายบุญแทน ปรังการ
ส.อบจ.น่าน เขต อ.ทุ่งช้าง
ดาบตำรวจ สันติ ตันเกียง
ดาบตำรวจ สันติ ตันเกียง
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาน้อย
นายธนวัฒน์ อุดแดง
นายธนวัฒน์ อุดแดง
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาหมื่น
นางสาวเพชราภรณ์ ช่างเงิน
นางสาวเพชราภรณ์ ช่างเงิน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ่อเกลือ
นายมานพ กันใจมา
นายมานพ กันใจมา
ส.อบจ.น่าน เขต อ.แม่จริม
นายจรัส ชาวริม
นายจรัส ชาวริม
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สองแคว
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.