ติดตามข้อมูลข่าวสาร อบจ.น่าน ได้ที่ เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.213.60.33    
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 905
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 904 อีเมล kittisak.wsc@gmail.com
นายศราวุธ พุฒตรง
นายศราวุธ พุฒตรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 904
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 905
นายวัยพจน์ ดีวงค์
นายวัยพจน์ ดีวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 903
นายทวี จิตอารีย์
นายทวี จิตอารีย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 905
นายธานินทร์ คฤหานนท์
นายธานินทร์ คฤหานนท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 908 อีเมล karuehanon2009@gmail.com
นายปรีชา สุขรอด
นายปรีชา สุขรอด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 905
นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 101
นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 103
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ทร.054-716000 ต่อ 103
นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี
นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
โทร.054-716000 ต่อ 101
นายบรรเจิด ฝาระมี
นายบรรเจิด ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.054-716000 ต่อ 401
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.054-716000 ต่อ 310
นายเฉลิมพล  มิ่งเชื้อ
นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.054-716000 ต่อ 301
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.054-716000 ต่อ 601
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.054-716000 ต่อ 201
จ่าเอกผดุง  เพ็ชรภา
จ่าเอกผดุง เพ็ชรภา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร.054-716000 ต่อ 701
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร.054-716000 ต่อ 503
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
ตรวจสอบภายใน
โทร.054-716000 ต่อ 801
จ่าเอกเกษม  สีชมภู
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.054-716000 ต่อ 111
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โทร.054-718348
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.