ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักเลขานุการ อบจ.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.239.233    
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายศราวุธ พุฒตรง
นายศราวุธ พุฒตรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายทวี จิตอารีย์
นายทวี จิตอารีย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายธานินทร์ คฤหานนท์
นายธานินทร์ คฤหานนท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายปรีชา สุขรอด
นายปรีชา สุขรอด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล
พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
จ่าเอกเกษม สีชมภู
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
นายบรรเจิด  ฝาระมี
นายบรรเจิด ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายเฉลิมพล  มิ่งเชื้อ
นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
-
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
จ่าเอกผดุง  เพ็ชรภา
จ่าเอกผดุง เพ็ชรภา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
ตรวจสอบภายใน
จ่าเอกเกษม  สีชมภู
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ผู้อำนวยการศึกษา ดรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.