ติดตามข้อมูลข่าวสาร อบจ.น่าน ได้ที่ เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.213.60.33    
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน
 Hacked By ข้อมูลผู้บริหาร
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=1
 O1 โครงสร้าง
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=96
 O3 อำนาจหน้าที่
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=103
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=contact
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=118
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=121
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=120
  https://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=119
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
 
 O9 Social Network
  https://www.facebook.com/PRNANPAO
    การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
    การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
    การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 O17 E-Service
 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    แผนป้องกันการทุจริต
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หน้า

 

 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.