ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักเลขานุการ อบจ.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.239.233    
 
 
���������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  389  1
2   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  369  0
3   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  365  0
4   การรับแจ้งการย้ายออก  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  364  0
5   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  352  0
6   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  436  0
7   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  378  0
8   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด    12-11-2561  400  0
9   การรับแจ้งการย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  410  0
10   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  353  0
11   การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  388  0
12   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  364  0
13   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  396  0
14   การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  381  1
15   การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  362  0
16   การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  376  0
17   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  356  0
18   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  348  0
19   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  361  0
20   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  374  0
21   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  484  0
22   การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  361  0
23   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  376  0
24   การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (3  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  384  0
25   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  338  0
26   การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (8)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  340  0
27   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  333  0
28   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  383  0
29   การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  337  0
30   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  772  0
31   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  329  0
32   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  361  0
33   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  401  0
34   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  368  0
35   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (3)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  347  0
36   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  517  0
37   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  364  0
38   การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  419  0
39   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  330  0
40   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  365  0
41   การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (6)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  315  0
42   การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  402  0
43   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  367  0
44   การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  340  0
45   การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (19)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  322  0
46   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   12-11-2561  333  0
47   การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  347  0
48   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  375  0
49   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  327  0
50   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  396  0
51   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  326  0
52   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  333  0
53   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  304  0
54   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)   12-11-2561  315  0
55   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  320  0
56   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  324  0
57   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (15)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  309  0
58   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  302  0
59   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  291  1
60   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  315  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.