ติดตามข้อมูลข่าวสาร อบจ.น่าน ได้ที่ เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.213.60.33    
 
 
การเดินทาง
_______________________________________________________________________________________________________
การเดินทาง
 

ข้อมูลด้านการคมนาคม

          ทางถนน

          เครือข่ายถนนในจังหวัดประกอบด้วยแนวถนนในแนวเหนือ-ใต้และแนวตะวันตก-ตะวันออก มีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆและจังหวัดใกล้เคียงทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่

         1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (น่าน-แพร่)

         2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (ปัว-บ่อเกลือ)

         3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1083 (นาน้อย-บ้านโคก)

         4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (น่าน-พะเยา)

         5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-บ้านหย่วน)

         ระยะทางระหว่างอำเภอ (ระยะสั้นที่สุดจากศาลากลางจังหวัด)

          1. เมืองน่าน 5 กิโลเมตร

          2. เวียงสา 23 กิโลเมตร  

          3. ปัว 63 กิโลเมตร

          4. ทุ่งช้าง 80 กิโลเมตร  

          5. ท่าวังผา 45 กิโลเมตร  

          6. นาน้อย 58 กิโลเมตร

          7. เชียงกลาง 68 กิโลเมตร

          8. แม่จริม 38 กิโลเมตร

          9. นาหมื่น 78 กิโลเมตร 

          10. บ้านหลวง 48 กิโลเมตร 

          11. สันติสุข 32 กิโลเมตร 

          12. บ่อเกลือ 85 กิโลเมตร

          13. สองแคว 78 กิโลเมตร

          14. เฉลิมพระเกียรติ 130 กิโลเมตร

          15. ภูเพียง 6 กิโลเมตร 

         รถโดยสารประจำทาง

           กรุงเทพ-น่าน สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) รถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน

           ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852-66 , 0 5471 0027 สมบัติทัวร์ โทรศัพท์ 0 2553 1753 , 0 5474 1666, 0 5471 1077-8 อ.ปัว 0 5475 6500 อ.ทุ่งช้าง 0 5479 5038 เชิดชัยทัวร์ โทรศัพท์ 0 5471 0362, 0 2936 0199 บริษัทวิริยะ แพร่ ทัวร์ จำกัด 0 5474 1600 บุษราคัมทัวร์ 0 5474 1714 สถานีขนส่งจังหวัดน่าน 0 5471 6050

           น่าน - แพร่ - อุตรดิตถ์ - พิษุณุโลก บริษัทสุโขทัย วิน ทัวร์ จำกัด 0 5474 1676 , 0 5474 1542

           เชียงใหม่-น่าน จังหวัดเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง จังหวัดน่าน บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จ ากัด (Green Bus) อ. เมืองน่าน โทรศัพท์ 1141 ต่อ 8000 , 0 5324 2214-5 สถานีขนส่งจังหวัดน่าน 0 5475 0819 , 0 5471 0760 www.greenbusthailand.com

           เชียงราย - น่าน จังหวัดเชียงราย สถานีขนส่งสายเหนือ จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 1224 จังหวัดน่าน สถานีขนส่งจังหวัดน่าน 0 5471 6050 ก สหกิจเดินรถ (ติดต่อประชาสัมพันธ์ บขส.น่าน 0 5471 1662)

           พะเยา- น่าน บริษัท อารยะเดินรถ จำกัด (ติดต่อประชาสัมพันธ์ บขส.น่าน 0 5471 1662)

          รถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

          รถตู้โดยสาร อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่-น่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บริษัท นครน่านยานยนต์ จ ากัด 0 5477 5229

          รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมา ที่จังหวัดน่าน ระยะทาง 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 02223 7020, 1690 www.railway.co.th

           เครื่องบินโดยสาร

           สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินไปกลับ น่าน- กรุงเทพ ทุกวัน สอบถามข้อมูล www.airasia.com

           สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินไปกลับ น่าน - กรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามข้อมูล www.nokair.com

           สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินไปกลับ น่าน - กรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามข้อมุล www.lionairthai.com

 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.