ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.น่าน โทร.0-5471-0015/ 0-5471-0622
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหารอบจ.
สมาชิกสภาอบจ.
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
  [ 11-09-2556 ]การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 11-09-2556 ]เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
  [ 09-09-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ 
  [ 09-09-2556 ]เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
  [ 09-09-2556 ]การประชุทึคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 09-09-2556 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 05-09-2556 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรม ค่าจ้างลูกจ้างฯ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
  [ 05-09-2556 ]แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
  [ 05-09-2556 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนสิงหาคม 2556
  [ 04-09-2556 ]การนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป เดือนสิงหาคม 2556 นำข้อมูลเข้าก่อนวันที่ 10 กันยายน 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 56 
  [ 03-09-2556 ]การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
  [ 02-09-2556 ]ขอความอนุเคราะห์ร่วมสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
  [ 30-08-2556 ]ตารางตรวจสอบทะเบียนประวัติ พนักงานส่วนตำบล (แก้ไข)
  [ 30-08-2556 ]เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  [ 30-08-2556 ]อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0023.3 /ว 1960 ลงวันที่ 16 พ.ค. 56 เรื่อง ซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด ใกล้ถึงห้วงเวลาการรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2556 ภายในวันที่ 2 ก.ย. 56 จึงขอให้ เทศบาลและ อบต. รายงานข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดตามเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ 
  [ 30-08-2556 ]โอนเงินคืนค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 29-08-2556 ]อ้างถึงหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.1/ว 458 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 อปท. ใดที่ประสงค์คำแถลงของนายกรัฐมนตรี ให้นำแผนดีวีดี จำนวน 2 แผ่น คัดลอกได้ที่ สถจ.น่าน
  [ 29-08-2556 ]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เงินเดือนครูตกเบิก เบี้ยงยังชีพผู้พิการ (เพิ่มเติม) ค่าจัดการเรียนการสอนให้ อบจ.น่าน ทม.น่าน อบต.แม่สา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินสนับสนุนด้านสาธารณสุข ค่าคุรุภัณฑ์
  [ 27-08-2556 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครกงาร "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" ประจำปี 2556 สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
  [ 27-08-2556 ]หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 27-08-2556 ]คำแถลงของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอทางออกประเทศไทย
  [ 27-08-2556 ]ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๕๘ 
  [ 26-08-2556 ]ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 
  [ 26-08-2556 ]แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 26-08-2556 ]มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556
  [ 22-08-2556 ]ตรวจสอบข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 22-08-2556 ]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2556 คชจ.บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด คชจ.ฝึกอบรมอาชีพ คก.ซ่อมแซมถนนลาดยาง อบต.พงษ์ เงินสนับสนุนด้านสาธารณสุข อบต.ฝายแก้ว คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งวด 3 )
  [ 22-08-2556 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info) ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 
  [ 22-08-2556 ]ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง และทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ รอบ มิ.ย.2556 
  [ 22-08-2556 ]เงินเดือนค่าจ้างและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรถ่ายโอน เดือนสิงหาคม 2556 เงินเข้าวันที่ 21 สิงหาคม 2556
  [ 21-08-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนการศึกษาปัจจับพื้นฐาน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เพิ่มเติม) อบต.ฝายแก้ว ค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาลเมืองน่าน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเทศบาลเมืองน่าน
  [ 20-08-2556 ]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง 
  [ 20-08-2556 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 20-08-2556 ]ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2556 (เงินเข้าวันที่ 20 สิงหาคม 2556)
  [ 19-08-2556 ]รายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556
  [ 16-08-2556 ]โอนเงินโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ค่าขยายเขตไฟฟ้า เงินสนับสนุนด้านสาธารณะสุข ค่าคุรุภัณฑ์ ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก เงินบำนาญ และชคบ.ครู สวสดิการค่ารักษาพยาบาล
  [ 16-08-2556 ]ค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ (เงินเข้าวันที่ 16 สิงหาคม 2556)
  [ 16-08-2556 ]การซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  [ 16-08-2556 ] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info) 
  [ 15-08-2556 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 15-08-2556 ]ขอให้แจ้งนักบริหารการศึกษาหรือนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมข้อข้าราชการและส่งข้อมูล
  [ 14-08-2556 ]โอนเงิน อปท. เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ข้าราชการครูผูดูแลเด็ก ค่าจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก (เงินเข้าวันที่ 14 สิงหาคม 2556)
  [ 14-08-2556 ]มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2556
  [ 13-08-2556 ]วิทยุด่วนที่สุด รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  [ 13-08-2556 ]อปท.ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ e-plan เดือน ก.ค. 56 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 56 
  [ 13-08-2556 ]การนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info) ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 
  [ 13-08-2556 ]แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ในระบบ e-plan อปท. ไหนที่กรอกข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือกรอกไม่ทันภายในกำหนดเวลา ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนั้น ให้กรอกข้อมูลตามแบบดังกล่าว ส่งให้จังหวัด เพื่อจะได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวให้ มีข้อสงสัยติดต่อ สถจ. น่าน ค่ะ 
  [ 13-08-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 13-08-2556 ]ค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เงินเข้าวันที่ 7 สิงหาคม 2556
  [ 07-08-2556 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info)  
  [ 05-08-2556 ]การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
  [ 02-08-2556 ]รายงานการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ e-plan ประจำเดือนมิถุนายน 2556
  [ 01-08-2556 ]การขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าอบรมในโครงการสำนึกรักตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์ทรัพยากร จิตอาสาเฝ้าระวังภัยจากสำนักงานใต้ร่มพระบารมี 
  [ 01-08-2556 ]ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวียศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 
  [ 01-08-2556 ]ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 
  [ 31-07-2556 ]สภาวิศวกรกำหนดการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556
  [ 31-07-2556 ]การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด "โครงการบ้านมั่นคง" 
  [ 30-07-2556 ]การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  [ 30-07-2556 ]นำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทพะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน เงินเข้าวันที่ 26 ก.ค. 56
  [ 30-07-2556 ]การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
   
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด