ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.น่าน โทร.0-5471-0015/ 0-5471-0622
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหารอบจ.
สมาชิกสภาอบจ.
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
  [ 08-01-2557 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 06-01-2557 ]โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1
  [ 02-01-2557 ]ขอเชิญชวนร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว กับโครงการ "ต้านภัยหนาวกับชาวท้องถิ่น" ประจำปี 2557 
  [ 27-12-2556 ]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านทางระบบ GFMIS 
  [ 27-12-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 56) 
  [ 27-12-2556 ]ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทะและนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าวันที่ 24 ธันวาคม 2556)
  [ 27-12-2556 ]เร่งรัดการจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนสำหรับการจัดหาอาหารเสริมนม 
  [ 26-12-2556 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 25 ธ.ค. 56)
  [ 25-12-2556 ]การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2557 
  [ 25-12-2556 ]แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล  
  [ 25-12-2556 ]แบบรายงานสถานะการจัดส่งรูปเล่ม+CD เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 25/12/56) 
  [ 25-12-2556 ] แบบรายงานคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ( ชุมชนอุ่นใจ จำนวน 15 หมู่บ้าน ) 
  [ 24-12-2556 ]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านทางระบบ GFMIS 
  [ 24-12-2556 ]แบบรายงานการแก้ไขครูผู้ดูแลเด็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 56) 
  [ 23-12-2556 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เงินกันฯ) ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 23 ธ.ค. 56)
  [ 20-12-2556 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 ธ.ค. 56)
  [ 20-12-2556 ]แจ้งประธานสภา อบต. ประชุมคัดเลือกฯ ในวันจันทร์ ที่ 23 ธ.ค. 56 เวลา 10.00 น.  
  [ 20-12-2556 ]อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. ให้นำข้อมูลเข้าภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 ให้จงได้ 
  [ 19-12-2556 ]วิทยุ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  [ 13-12-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 13-12-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2557 (เงินเข้าวันที่ 13 ธ.ค. 56)
  [ 13-12-2556 ]รายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 1-3
  [ 13-12-2556 ]แจ้งพนักงานส่วนตำบลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล
  [ 13-12-2556 ]แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และพนักงานจ้าง 4 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ
  [ 13-12-2556 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 13-12-2556 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 13-12-2556 ]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 13-12-2556 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 09-12-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ งวดที่ 1 (เงินเข้าวันที่ 9 ธ.ค. 56)
  [ 04-12-2556 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 04-12-2556 ]การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 04-12-2556 ]เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
  [ 02-12-2556 ]ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารนำเสนอ ก.จังหวัดน่าน เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย) ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับ ค.ศ.1) 
  [ 02-12-2556 ]โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขานุการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 
  [ 02-12-2556 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคระกรรมการพนักงานส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
  [ 29-11-2556 ]การคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  [ 28-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 พ.ย. 56)
  [ 28-11-2556 ]การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 27-11-2556 ]การจัดงานประกาศวาระของกล่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2556 - 2557 
  [ 26-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงปบระมาณ พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 (เงินเข้าวันที่ 26 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินเดือนค่าจ้างฯ บุคลากรถ่ายโอน เงินสิทธิประโยชน์ (เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 (เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56)
  [ 25-11-2556 ]โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งวด 1) เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 56
  [ 21-11-2556 ]แนวทางปกิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 
  [ 21-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 56) 
  [ 20-11-2556 ]ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  [ 20-11-2556 ]อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการเลือกตั้งของ อปท. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 56 ขอให้รายงานภายในวันที่ 22 พ.ย. 56 ให้จงได้ 
  [ 19-11-2556 ]ให้ อปท. ที่มีรายชื่อบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 56 นี้ (ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0023.5/ว 4164 ลงวันที่ 5 พ.ย. 56) 
  [ 19-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 56) 
  [ 18-11-2556 ]รายงานจำนวนยอดผู้สูงอายุ และคนพิการ 
  [ 18-11-2556 ]เร่งรัดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของ อปท.  
  [ 18-11-2556 ]ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ อปท.
  [ 15-11-2556 ]รายชือ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง อปท. ปี 2557 (info) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน  
  [ 14-11-2556 ]การสนับสนุนเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี 
  [ 14-11-2556 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 14-11-2556 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรกำลังฯ
  [ 13-11-2556 ]ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/56 
  [ 13-11-2556 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 13-11-2556 ]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 
  [ 11-11-2556 ]อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 4069 ลงวันที่ 29 ตุลาคม เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ อปท. เร่งรัดการจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ใช้งานในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
   
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด