ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 คลังความรู้
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
คู่มือประชาชน™
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  203  0
2   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  188  0
3   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  195  0
4   การรับแจ้งการย้ายออก  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  197  0
5   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  188  0
6   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  270  0
7   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  205  0
8   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด    12-11-2561  222  0
9   การรับแจ้งการย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  235  0
10   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  171  0
11   การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  197  0
12   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  190  0
13   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  220  0
14   การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  199  0
15   การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  195  0
16   การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  194  0
17   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  176  0
18   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  185  0
19   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  207  0
20   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  206  0
21   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  329  0
22   การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  203  0
23   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  210  0
24   การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (3  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  230  0
25   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  182  0
26   การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (8)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  180  0
27   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  178  0
28   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  231  0
29   การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  175  0
30   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  626  0
31   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  172  0
32   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  191  0
33   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  240  0
34   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  207  0
35   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (3)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  194  0
36   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  356  0
37   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  205  0
38   การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  253  0
39   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  174  0
40   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  205  0
41   การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (6)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  163  0
42   การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  242  0
43   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  211  0
44   การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  189  0
45   การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (19)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  161  0
46   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   12-11-2561  185  0
47   การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  184  0
48   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  212  0
49   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  171  0
50   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  234  0
51   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  197  0
52   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  213  0
53   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  192  0
54   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)   12-11-2561  203  0
55   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  217  0
56   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  208  0
57   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (15)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  200  0
58   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  200  0
59   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  180  0
60   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  199  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.