# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ STAY HOME STAY SAFE # องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.172.52    
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  2  3
2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  2  2
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  3  1
4   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านคันนา หมู่ที่ ๒ ตำบล พญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เชื่อมต่อระหว่าง ทต.เชียงกลาง กับ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  2  1
5   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านนาปัง - บ้านนาเหลืองนอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  2  2
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  2  4
7   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. เชื่อมระหว่าง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง ถึง บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  3  0
8   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย – บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  1  1
9   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านหลวง – บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  1  1
10   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  2  4
11   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านหนองเต่า - บ้านใหม่น้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  1  2
12   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. เชื่อมระหว่าง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง ถึง บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   23-03-2563  0  0
13   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-03-2563  10  5
14   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-03-2563  0  0
15   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง   19-03-2563  0  0
16   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านคันนา หมู่ที่ ๒ ตำบล พญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เชื่อมต่อระหว่าง ทต.เชียงกลาง กับ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว  ประกาศเปิดเผยราคากลาง   19-03-2563  0  0
17   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านนาปัง - บ้านนาเหลืองนอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   19-03-2563  0  0
18   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง   18-03-2563  0  0
19   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย – บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   17-03-2563  0  0
20   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   17-03-2563  0  0
21   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม)  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   17-03-2563  21  8
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๕๔ บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   17-03-2563  15  3
23   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านหนองเต่า - บ้านใหม่น้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   16-03-2563  0  0
24   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๔๑ บ้านป่าแพะ - บ้านห้วยเลียบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-03-2563  18  2
25   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านหลวง – บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   13-03-2563  0  0
26   ประกาศราคากลางจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   13-03-2563  0  0
27   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.(เหมืองหก) บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านธงหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-03-2563  18  3
28   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๐ บ้านนาก่อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   12-03-2563  12  2
29   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   11-03-2563  1  1
30   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๕๔ บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   11-03-2563  0  0
31   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   10-03-2563  25  10
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   10-03-2563  20  3
33   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๔๑ บ้านป่าแพะ - บ้านห้วยเลียบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   09-03-2563  0  0
34   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๗ บ้านสวนเสด็จ - บ้านเจริญราษฎร์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   06-03-2563  20  2
35   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.(เหมืองหก) บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านธงหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   05-03-2563  1  0
36   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๐ บ้านนาก่อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   05-03-2563  1  0
37   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม)  ราคากลาง   04-03-2563  0  0
38   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   03-03-2563  12  1
39   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   02-03-2563  9  1
40   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-03-2563  17  13
41   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๗ บ้านสวนเสด็จ - บ้านเจริญราษฎร์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   25-02-2563  8  1
42   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   20-02-2563  22  3
43   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๐๔ บ้านบ่อสวก - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-02-2563  23  6
44   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   12-02-2563  30  6
45   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-02-2563  49  10
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   07-02-2563  16  6
47   ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563   03-02-2563  33  2
48   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  เปิดเผยราคากลาง   31-01-2563  3  0
49   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๐๔ บ้านบ่อสวก - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   24-01-2563  3  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านเจดีย์ - บ้านสร้อยพร้าว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านเจดีย์ - บ้านสร้อยพร้าว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   21-01-2563  9  4
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม – บ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม – บ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน   21-01-2563  9  4
52   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   21-01-2563  29  5
53   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน   15-01-2563  4  0
54   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน   15-01-2563  2  0
55   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   14-01-2563  1  0
56   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   09-01-2563  25  21
57   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงาน  แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงาน   08-01-2563  23  1
58   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   08-01-2563  23  4
59   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   08-01-2563  36  16
60   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม – บ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-01-2563  26  9
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.