"ชีวิตวิถีใหม่" NEW NORMAL...สวมหน้ากากอนามัย / ล้างมือบ่อยๆ / อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร / สื่อสารผ่านโซเชียล / วัดไข้เมื่อไม่สบายตัว    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.175.133.127    
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   26-06-2563  8  7
2   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-06-2563  9  9
3   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-06-2563  8  1
4   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง   17-06-2563  5  0
5   ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน  ราคากลาง   15-06-2563  9  0
6   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง   05-06-2563  6  0
7   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   25-05-2563  16  4
8   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๓  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   20-05-2563  15  5
9   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-05-2563  66  24
10   ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศ   08-05-2563  81  19
11   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า – บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   07-05-2563  11  1
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563   01-05-2563  6  1
13   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  เปิดเผยราคากลาง   29-04-2563  62  1
14   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๓  ราคากลาง   27-04-2563  4  0
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า – บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   27-04-2563  87  18
16   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแลวหลวง เชื่อมต่อ บ้านภูแยง หมู่ที่ ๓ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   24-04-2563  7  2
17   ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563   24-04-2563  71  3
18   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   21-04-2563  7  2
19   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า – บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   17-04-2563  65  3
20   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแลวหลวง เชื่อมต่อ บ้านภูแยง หมู่ที่ ๓ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   17-04-2563  100  8
21   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแฮะ – บ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   16-04-2563  6  1
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-04-2563  58  24
23   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๔ , บ้านท่าน้าว (หมู่บ้านจัดสรรทหาร) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้าว เชื่อมถึง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านหนองเต่า – บ้านน้ำแก่นกลาง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   13-04-2563  6  2
24   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   13-04-2563  7  1
25   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางิ้วหมู่ที่ ๑ , บ้านห้วยท่าง หมู่ที่ ๕ , บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยวัฒนา เชื่อม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลสถาน (สายห้วยตะเกิ้ง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   13-04-2563  4  0
26   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแลวหลวง เชื่อมต่อ บ้านภูแยง หมู่ที่ ๓ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   13-04-2563  60  0
27   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   10-04-2563  5  0
28   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   10-04-2563  5  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   10-04-2563  6  1
30   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านคันนา หมู่ที่ ๒ ตำบล พญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เชื่อมต่อระหว่าง ทต.เชียงกลาง กับ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   09-04-2563  5  1
31   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านนาปัง – บ้านนาเหลืองนอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   09-04-2563  6  1
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   09-04-2563  183  20
33   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านหลวง – บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   08-04-2563  5  0
34   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย – บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   08-04-2563  4  0
35   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านหนองเต่า - บ้านใหม่น้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   08-04-2563  4  0
36   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. เชื่อมระหว่าง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง ถึง บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   08-04-2563  6  1
37   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๖ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   08-04-2563  6  0
38   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   07-04-2563  269  5
39   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   03-04-2563  5  2
40   ประกาศประกวดราคาบ้านนางิ้วหมู่ที่ ๑ , บ้านห้วยท่าง หมู่ที่ ๕ , บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยวัฒนา เชื่อม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลสถาน (สายห้วยตะเกิ้ง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   03-04-2563  5  0
41   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๔ , บ้านท่าน้าว (หมู่บ้านจัดสรรทหาร) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้าว เชื่อมถึง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านหนองเต่า – บ้านน้ำแก่นกลาง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   03-04-2563  4  0
42   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  70  16
43   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  66  6
44   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-04-2563  66  4
45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563   01-04-2563  54  1
46   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านคันนา หมู่ที่ ๒ ตำบล พญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เชื่อมต่อระหว่าง ทต.เชียงกลาง กับ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  61  11
47   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านนาปัง - บ้านนาเหลืองนอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  67  5
48   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-04-2563  59  6
49   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. เชื่อมระหว่าง บ้านนาหนุน ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนทอง ถึง บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  55  5
50   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย – บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  56  1
51   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านหลวง – บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  51  4
52   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  51  6
53   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านหนองเต่า - บ้านใหม่น้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-03-2563  46  3
54   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๕๔ บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   27-03-2563  5  0
55   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๖๐ บ้านนาก่อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   26-03-2563  4  0
56   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางิ้วหมู่ที่ ๑ , บ้านห้วยท่าง หมู่ที่ ๕ , บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยวัฒนา เชื่อม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลสถาน (สายห้วยตะเกิ้ง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   25-03-2563  5  0
57   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร Para AC สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๔๑ บ้านป่าแพะ - บ้านห้วยเลียบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   25-03-2563  4  0
58   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.(เหมืองหก) บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านธงหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   25-03-2563  7  5
59   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๔ , บ้านท่าน้าว (หมู่บ้านจัดสรรทหาร) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้าว เชื่อมถึง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านหนองเต่า – บ้านน้ำแก่นกลาง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   24-03-2563  5  1
60   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑ - ๐๐๑๗ บ้านสวนเสด็จ - บ้านเจริญราษฎร์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   23-03-2563  6  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.