อบจ.น่าน รับถ่ายโอนบุคลากร (ข้าราชการ) สังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.175.107.142    
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ร่างประกาศและร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำสา บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา-บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120231117155816.pdf doc220231117155816.pdf doc320231117155816.pdf   17-11-2566  42  13
2   ร่างประกาศและร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำสา บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา-บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120231114134749.pdf doc220231114134749.pdf   13-11-2566  38  6
3   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดขุดเจาะบ่อบาดาล (น้ำลึก) จำนวน 1 ชุด  doc120231101163848.pdf   31-10-2566  53  11
4   โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120230904165111.pdf doc220230904165111.pdf   29-08-2566  105  13
5   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230821112421.pdf doc220230821112421.pdf doc320230821112421.pdf   21-08-2566  102  22
6   โครงการจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 13 สายทาง  doc120230725082947.pdf doc220230725082947.pdf doc320230725082947.pdf doc420230725082947.pdf   18-07-2566  145  83
7   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาปัง เชื่อมถึง บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  doc120230712103813.pdf doc220230712103813.pdf doc320230712103813.pdf   10-07-2566  147  16
8   โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง คสล. ถนนสายบ้านแพะ ถึง บ้านหมอเมือง (บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุยอยหงษ์) บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  doc120230702150244.pdf doc220230702150244.pdf doc320230702150244.pdf   29-06-2566  162  37
9   โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น 5-7 คน ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120230608161040.pdf doc220230608161040.pdf doc320230608161040.pdf   06-06-2566  240  107
10   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังผา หมู่ที่ 7-บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 10 ตำบลและ เชื่อมกับ บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  doc120230608094015.pdf doc220230608094015.pdf doc320230608094015.pdf   06-06-2566  179  19
11   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (อ่างเก็บน้ำบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230608085703.pdf   29-05-2566  167  5
12   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น 5-7 คน ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120230528105745.pdf   26-05-2566  172  18
13   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร เชื่อมต่อ บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว เชื่อมต่อ บ้านร้องแงง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230528095753.pdf doc220230528095834.pdf doc320230528095753.pdf   26-05-2566  159  13
14   โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (อ่างเก็บน้ำบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน)  doc120230519150529.pdf doc220230519150529.pdf doc320230519150529.pdf   19-05-2566  178  26
15   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230513145153.pdf doc220230513145153.pdf doc320230513145153.pdf   11-05-2566  163  15
16   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  doc120230513144733.pdf doc220230513144733.pdf doc320230513144733.pdf   11-05-2566  171  8
17   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  doc120230506142104.pdf doc220230506142104.pdf doc320230506142104.pdf   03-05-2566  316  23
18   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอำเภอสองแคว-จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  doc120230506141202.pdf doc220230506141202.pdf doc320230506141202.pdf   02-05-2566  273  37
19   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (อ่างเก็บน้ำบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230513154414.pdf   30-03-2566  143  1
20   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเนียน เชื่อมต่อ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230401165303.pdf doc220230401165303.pdf doc320230401165303.pdf   29-03-2566  237  77
21   โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (อ่างเก็บน้ำบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน)  doc120230401171409.pdf doc220230401171409.pdf doc320230401171409.pdf   27-03-2566  211  12
22   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแหด หมู่ที่ 12 และบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝายแก้ว เชื่อมต่อ บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  doc120230323144535.pdf doc220230323144535.pdf doc320230323144535.pdf   22-03-2566  182  9
23   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง เชื่อมต่อ บ้านหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230321114036.pdf doc220230321114036.pdf doc320230321114036.pdf   20-03-2566  176  10
24   โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120230321102659.pdf doc220230321102659.pdf doc320230321102659.pdf   20-03-2566  178  34
25   โครงการปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติน่าน โดยการขยายผิวจราจร (ถนน คสล.) บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ เชื่อมต่อ บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230321095227.pdf doc220230321095227.pdf doc320230321095227.pdf   20-03-2566  204  3
26   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  doc120230317162020.pdf doc220230317162020.pdf doc320230317162020.pdf   16-03-2566  174  7
27   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง เชื่อมต่อ บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230317161402.pdf doc220230317161402.pdf doc320230317161402.pdf   16-03-2566  177  3
28   โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัวยู บ้านศรีบุญเรือง (นาต้งก้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ เชื่อมต่อ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  doc120230317160518.pdf doc220230317160518.pdf doc320230317160518.pdf   16-03-2566  167  5
29   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230318123520.pdf   15-03-2566  180  1
30   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าวังผา2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังผา เชื่อมต่อ บ้านยู้ใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  doc120230313085835.pdf doc220230313085941.pdf doc320230313085941.pdf   07-03-2566  181  16
31   โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230313090109.pdf doc220230313090109.pdf doc320230313090109.pdf   24-02-2566  173  1
32   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230313085650.pdf doc220230313085650.pdf doc320230313085650.pdf   24-02-2566  175  9
33   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230314081458.pdf   20-02-2566  187  5
34   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0046 บ้านทุ่งมงคล-บ้านศรีบุญเรือง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  doc120230215160814.pdf doc220230215160814.pdf doc320230215160814.pdf   10-02-2566  195  9
35   โรางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  doc120230215155925.pdf doc220230215155925.pdf doc320230215155925.pdf   10-02-2566  200  34
36   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  doc120230215160329.pdf doc220230215160329.pdf doc320230215160329.pdf   09-02-2566  207  32
37   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230210133145.pdf   26-01-2566  239  9
38   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230208084347.pdf doc220230208084347.pdf doc320230208084347.pdf   24-01-2566  206  20
39   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230205151138.pdf doc220230205151138.pdf doc320230208084458.pdf   23-01-2566  199  8
40   โครงการปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0064 บ้านดอนสบเปือ-บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  doc120230208084920.pdf doc220230208084920.pdf doc320230208084920.pdf   18-01-2566  207  21
41   โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  doc120221228142155.pdf doc220221228142155.pdf doc320221228142155.pdf   28-12-2565  295  23
42   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0024 บ้านสถาน-บ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120230208085210.pdf doc220230208085210.pdf doc320230208085210.pdf   26-12-2565  281  14
43   โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0010 บ้านปางค่า-บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230208085432.pdf doc220230208085432.pdf doc320230208085432.pdf   20-12-2565  311  10
44   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221220143104.pdf   20-12-2565  289  6
45   โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง-บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120230208085638.pdf doc220230208085638.pdf doc320230208085638.pdf   14-12-2565  297  7
46   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0009 บ้านพญาวัด-พระธาตุเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230208085849.pdf doc220230208085849.pdf doc320230208085849.pdf   13-12-2565  321  11
47   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน-กองสาธารณสุข  doc120221208091139.pdf doc220221208091139.pdf doc320221208091139.pdf   02-12-2565  319  22
48   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120221208091703.pdf doc220221208091703.pdf doc320221208091703.pdf   01-12-2565  314  3
49   โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน-กองสาธารณสุข  doc120221208090453.pdf doc220221208090453.pdf doc320221208090453.pdf   01-12-2565  303  11
50   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0062 บ้านดู่ใต้-บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  doc120230208090238.pdf doc220230208090238.pdf doc320230208090238.pdf   29-11-2565  372  6
51   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง-บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230208090455.pdf doc220230208090455.pdf doc320230208090455.pdf   22-11-2565  361  22
52   รถซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกอเนกประสงค์ ระบบอินฟาเรด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122134415.pdf doc220221122134415.pdf doc320221122134415.pdf   11-11-2565  490  29
53   ชุดสามขานิรภัย ชนิดปรับองศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122134051.pdf doc220221122134051.pdf doc320221122134051.pdf   19-10-2565  389  19
 หน้า 1 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.