# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ STAY HOME STAY SAFE # องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.172.52    
 
เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธชเธ เธฒ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  doc120190708044738.pdf   08-07-2562  16  1
2   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  doc120190403081436.pdf   03-04-2562  26  3
3   ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562  doc120190318041025.pdf   18-03-2562  33  2
4   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  doc120190306040119.pdf   06-03-2562  26  0
5   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  doc120190225035613.pdf   25-02-2562  18  0
6   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  doc120190129084825.pdf   29-01-2562  33  1
7   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  doc120190110080339.pdf   10-01-2562  27  0
8   สรุปผลรายงานการประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120180926055150.pdf   26-09-2561  36  7
9   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561  doc120180829024040.pdf   29-08-2561  30  3
10   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120180822033336.pdf   22-08-2561  42  16
11   สรุปผลรายงานการประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  doc120180319021131.pdf   19-03-2561  54  29
12   สรุปผลประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่สอง-ครั้งที่-3-ประจำปี2560  doc120171006025111.pdf   06-10-2560  57  21
13   ประกาศปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ปี 2560  doc120170810073438.pdf   10-08-2560  58  23
14   สรุปผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  doc120170809064727.pdf   09-08-2560  53  11
15   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  doc120170801091852.pdf   01-08-2560  51  16
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1  doc120170801091755.pdf   01-08-2560  65  20
17   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี2560  doc120170221021126.pdf   21-02-2560  87  25
18   ประกาศปิดรายงานประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี 2558  HP0003.pdf HP0002.pdf HP0001.pdf   08-10-2558  131  49
19   สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘  สรุปผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘.pdf   16-09-2558  106  39
20   สรุปผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕๘  สรุปผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 58.pdf   16-09-2558  107  17
21   ประกาศปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ประกาศปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 58.pdf   16-09-2558  115  38
22   สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2558  สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2558.pdf   28-08-2558  147  46
23   สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2558  สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2558.pdf   28-08-2558  140  25
24   สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558  สรุปผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558.pdf   28-08-2558  118  30
25   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘.  HP0004.pdf HP0006.pdf HP0005.pdf   16-04-2558  114  42
26   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  HP0001.pdf HP0003.pdf HP0002.pdf   16-04-2558  120  56
27   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0004.pdf HP0005.pdf   01-10-2557  142  24
28   สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0001.pdf HP0003.pdf HP0002.pdf   01-10-2557  109  31
29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0013.jpg HP0014.jpg   26-09-2557  146  49
30   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0010.jpg HP0012.jpg HP0011.jpg   26-09-2557  122  64
31   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0007.jpg HP0009.jpg HP0008.jpg   26-09-2557  135  60
32   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0004.jpg HP0006.jpg HP0005.jpg   26-09-2557  125  51
33   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  HP0001.jpg HP0003.jpg HP0002.jpg   26-09-2557  121  38
34   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  รับรองรายงานการประชุม สภา อบจ..jpg ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภา.jpg สรุปผลการประชุม สภา อบจ..jpg   21-07-2557  165  89
35   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  รับรองรายงานประชุม.pdf   01-03-2556  352  58
36   ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕  ผลการประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555.pdf   05-09-2555  360  54
37   ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕  ผลการประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555.pdf   31-08-2555  360  24
38   ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  ผลการประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555.pdf   30-08-2555  377  17
39   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  วิสามัญ สมัยที่ 4 ปี 54.pdf   19-01-2555  491  328
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.