ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 คลังความรู้
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
______________________________________________________________________________________________
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน 58 (8 ฉบับ)

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำฉบับที่  ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของเทศบาล ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศกทจ.น่านเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.2 ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นไป

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-การคัดเลือกและแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนและเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การเตรียมพร้อม ครูผู้ช่วย 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย ฉ. 2562 

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประการศหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉ.2

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉ.2/2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุผู้กลับเข้ารับราชการ2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

-ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.