กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.205.76.50  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน หนุนชุมชนลดความขัดแย้ง ให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
อบจ.น่าน หนุนชุมชนลดความขัดแย้ง ให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
อบจ.น่าน หนุนสตรี อ.นาหมื่น ฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
อบจ.น่าน หนุนสตรี อ.นาหมื่น ฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
อบจ.น่าน เสริมพลังมวลชนเข้มแข็ง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ต้านยาเสพติด   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.น่าน เสริมพลังมวลชนเข้มแข็ง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร.ร.ตาลชุมฯ อบจ.น่าน ฝึกเด็กเรียนรู้การทำนา ผลิตข้าว จัดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” สานต่อแนวพระราชดำริ
ร.ร.ตาลชุมฯ อบจ.น่าน ฝึกเด็กเรียนรู้การทำนา ผลิตข้าว จัดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” สานต่อแนวพระราชดำริ
 
อบจ.น่าน จัดโครงการ ธรรมะม่วนใจ๋ ต.ถืมตอง เสริมภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
อบจ.น่าน จัดโครงการ ธรรมะม่วนใจ๋ ต.ถืมตอง เสริมภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
นายก อบจ.น่าน  ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากระดับน้ำลด
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากระดับน้ำลด
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านผู้ประสบอุทกภัย
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านผู้ประสบอุทกภัย
อบจ.น่าน รวมพลังจัดกิจกรรม Green for MOM
อบจ.น่าน รวมพลังจัดกิจกรรม Green for MOM
 
 
วิสัยทัศน์ อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ อบจ.
 

“น่าน...เมืองแห่งปัญญา ประชาคมเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เกษตรกรรม...ยั่งยืน”

เป็นวิสัยทัศน์ที่นายนรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในการทำงานเพื่อมุ่งให้จังหวัดน่านก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

น่าน...เมืองแห่งปัญญา -        เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ที่จะหาแสงไหนเสมอเหมือนปัญญาไม่มี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จึงเล็งเห็นว่า การจะพัฒนาให้สังคมน่าน เป็นสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาด้านปัญญาเป็นอันดับแรก เรามุ่งหวังให้น่าน เป็นเมืองแห่งปัญญา ซึ่งจะนำพาประชาชนชาวน่านสู่ความสุขที่แท้จริง อันเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญที่สุดของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ประชาคมเข้มแข็ง - การทำงานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) รวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ซึ่ง อบจ.น่าน มุ่งมั่นดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว เพื่อให้น่าน มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งประชาคมเข้มแข็งในที่สุด

แหล่งอารยธรรม - น่านมีจุดเด่น และเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณที่มีชีวิต จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน คงอยู่ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม และทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ให้น่านเป็นแหล่งอารยธรรม ที่ยั่งยืน แม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่สิ่งดีๆ ยังคงไว้ตราบนานเท่านาน

เกษตรกรรมยั่งยืน - ประชากรน่าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นตลอดไปที่จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขา และเกษตรกรทุกระดับให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่ใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ อบจ.น่าน จึงมุ่งหวังให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.