การป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTTA << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ T:ตรวจหาเชื้อโควิด A:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.175.191.36    
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
______________________________________________________________________________________________
สภากาชาดไทย แจ้งการจองวัคซีนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.น่าน​ จำนวน 5,770  โดส
สภากาชาดไทย แจ้งการจองวัคซีนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.น่าน​ จำนวน 5,770 โดส 
อบจ.น่าน ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย
อบจ.น่าน ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย 
NanBackHome น่าน ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่ จ.น่าน
NanBackHome น่าน ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่ จ.น่าน 
อบจ.น่าน​ ถวายเทียนพรรษา​และผ้าอาบน้ำฝน​ แด่พระภิกษุสงฆ์​ผู้จำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2564​
อบจ.น่าน​ ถวายเทียนพรรษา​และผ้าอาบน้ำฝน​ แด่พระภิกษุสงฆ์​ผู้จำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2564​ 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร
อบจ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร  
อบจ.น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน ประจำปี 2564
อบจ.น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน ประจำปี 2564 
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ 
อบจ.น่าน และเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
อบจ.น่าน และเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) 
คณะกรรมการโรคติดต่อ​ จ.น่าน​ มีมติให้​ อบจ.น่าน​ จัดซื้อวัคซีน​ Moderna
คณะกรรมการโรคติดต่อ​ จ.น่าน​ มีมติให้​ อบจ.น่าน​ จัดซื้อวัคซีน​ Moderna 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ พี่น้องชาวบ้าน บ้านหนองผุก ปลูกต้นไม้และบำรุงต้นไม้ ภายใต้โครงการชวนกันทำดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ พี่น้องชาวบ้าน บ้านหนองผุก ปลูกต้นไม้และบำรุงต้นไม้ ภายใต้โครงการชวนกันทำดี "ริมทางสวย ด้วยมือเรา"  
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.น่าน ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ตามโครงการฝึกอบรม
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.น่าน ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ตามโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน" ประจำปี 2564 
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.ค. 2564) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.ค. 2564) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 
อบจ.น่าน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ ให้ โรงพยาบาลน่าน
อบจ.น่าน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ ให้ โรงพยาบาลน่าน 
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ( 2566-2570 ) พื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล​ ( Video Conference)​
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ( 2566-2570 ) พื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล​ ( Video Conference)​  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน ได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ทางน้ำ) เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยช่วงหน้าฝน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน ได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ทางน้ำ) เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยช่วงหน้าฝน 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์​ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน​ วรขัติยราชนารี​   4 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์​ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน​ วรขัติยราชนารี​ 4 กรกฎาคม 2564 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.น่าน และสมาชิกสภา อบจ.น่าน  มอบของใช้อุปโภคบริโภค ให้ ผู้กักตัวที่ตำบลริม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.น่าน และสมาชิกสภา อบจ.น่าน มอบของใช้อุปโภคบริโภค ให้ ผู้กักตัวที่ตำบลริม 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน​ และองค์กรคนน่านจัดการตนเอง​ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ผ่านระบบประชุมออนไลน์​ แอพลิเคชั่น​ ZOOM
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน​ และองค์กรคนน่านจัดการตนเอง​ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ผ่านระบบประชุมออนไลน์​ แอพลิเคชั่น​ ZOOM  
อบจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2564
อบจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2564 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองน่านเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองน่านเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) ครั้งที่ 1/2564  
คณะผู้บริหาร อบจ.น่าน และ ส.อบจ.น่าน ห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19
คณะผู้บริหาร อบจ.น่าน และ ส.อบจ.น่าน ห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 
นายก อบจ.น่าน ได้ร่วมฉีดวัคซีน เอสตร้าเซเนก้า เข็มแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
นายก อบจ.น่าน ได้ร่วมฉีดวัคซีน เอสตร้าเซเนก้า เข็มแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
31 พฤษภาคม  🚭วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)🚭
31 พฤษภาคม 🚭วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)🚭 
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
อบจ.น่าน นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง บ้านแสงดาวพัฒนา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
อบจ.น่าน นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง บ้านแสงดาวพัฒนา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ อสม. และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ อสม. และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
อบจ.น่าน ร่วมสนับสนุนครัวสนาม มทบ.38
อบจ.น่าน ร่วมสนับสนุนครัวสนาม มทบ.38 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน เข้าพบ พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน เข้าพบ พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน 
4 พฤษภาคม 2564
4 พฤษภาคม 2564 "วันฉัตรมงคล" 
อบจ.น่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้อง อ.เชียงกลาง และสนับสนุนรับใช้พี่น้องชาวน่าน
อบจ.น่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้อง อ.เชียงกลาง และสนับสนุนรับใช้พี่น้องชาวน่าน 
อบจ.น่าน ใส่หน้ากาก 100 %
อบจ.น่าน ใส่หน้ากาก 100 % 
ห้องประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บริการรับ-ส่ง หนังสือ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ห้องประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บริการรับ-ส่ง หนังสือ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
อบจ.น่านประกาศ งดใช้พื้นที่สนามกีฬา อบจ.น่านเป็นการชั่วคราว
อบจ.น่านประกาศ งดใช้พื้นที่สนามกีฬา อบจ.น่านเป็นการชั่วคราว 
ทุกความเห็นมีความหมาย ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ทุกความเห็นมีความหมาย ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. 
เจ้าหน้าที่กุ้ภัย อบจ.น่าน ส่งน้ำให้โรงพยาบาลสนาม
เจ้าหน้าที่กุ้ภัย อบจ.น่าน ส่งน้ำให้โรงพยาบาลสนาม 
ครอบครัวถาวงค์ มอบเครื่อง CPR Auto pump ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ครอบครัวถาวงค์ มอบเครื่อง CPR Auto pump ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
นายนพรัตน์ ถาวงค์ นายก อบจ.น่าน มอบหมายให้ นายอธิเดช มีชำนาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบจ.น่าน เป็นตัวแทน อบจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
นายนพรัตน์ ถาวงค์ นายก อบจ.น่าน มอบหมายให้ นายอธิเดช มีชำนาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบจ.น่าน เป็นตัวแทน อบจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม  
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเตรียมออกประกาศ ฉบับที่ 10 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเตรียมออกประกาศ ฉบับที่ 10 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
อบจ.น่าน​ นำคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน โครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่​ลงพื้นที่สำรวจหาสายน้ำใต้ดิน​ ครั้งที่​ 2​ ณ​ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัดองค์การบร
อบจ.น่าน​ นำคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน โครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่​ลงพื้นที่สำรวจหาสายน้ำใต้ดิน​ ครั้งที่​ 2​ ณ​ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัดองค์การบร 
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมแถลงข่าวถลงข่าวการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.น่าน
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมแถลงข่าวถลงข่าวการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.น่าน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ประชุม เพื่อการพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 และ การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบประมาณ 2564
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ประชุม เพื่อการพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 และ การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบประมาณ 2564 
นายก อบจ.น่าน ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
นายก อบจ.น่าน ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม 
อบจ.น่าน แสดงพลัง ร่วมพิชิตโควิด – 19
อบจ.น่าน แสดงพลัง ร่วมพิชิตโควิด – 19 
อบจ.น่าน ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าว รายละเอียดการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดน่าน​ แนวโน้มของสถานการณ์​  ความพร้อมและความจำเป็นในกรณีที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19​
อบจ.น่าน ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าว รายละเอียดการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดน่าน​ แนวโน้มของสถานการณ์​ ความพร้อมและความจำเป็นในกรณีที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19​ 
อบจ.น่าน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564
อบจ.น่าน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีงานวันพระเจ้าน่าน​ หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ณ​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีงานวันพระเจ้าน่าน​ หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ณ​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน​  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์​ อุทิศถวายแด่เจ้าผู้ครองนครน่านทั้ง​ 64​ พระองค์​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์​ อุทิศถวายแด่เจ้าผู้ครองนครน่านทั้ง​ 64​ พระองค์​ 
 อบจ.น่าน ร่วมไว้อาลัย นางสาวจิราภรณ์ ลัมมะวิชัย (น้องแอปเปิ้ล)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
อบจ.น่าน ร่วมไว้อาลัย นางสาวจิราภรณ์ ลัมมะวิชัย (น้องแอปเปิ้ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่​ "มองสยาม​ ตามรอยพระปกเกล้า" 
โครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 18​
โครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 18​ 
อบจ.น่าน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หลังได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน
อบจ.น่าน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หลังได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.