# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ STAY HOME STAY SAFE # องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.172.52    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day)
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร
 
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​
 
 
 
อบจ.น่าน รับ/ส่งศพผู้เสียชีวิต
อบจ.น่าน รับ/ส่งศพผู้เสียชีวิต
อบจ.น่าน รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
อบจ.น่าน รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
กู้ภับ อบจ.น่าน รับ/ส่ง ร่างผู้เสียชีวิต
กู้ภับ อบจ.น่าน รับ/ส่ง ร่างผู้เสียชีวิต
 
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
 
กู้ภัย อบจ.น่านร่วมฝึกซ้อมแผนฯ
กู้ภัย อบจ.น่านร่วมฝึกซ้อมแผนฯ
จมน้ำ
จมน้ำ
อุบัติเหตุบริเวณถ้ำผาตูบ
อุบัติเหตุบริเวณถ้ำผาตูบ
 
 
 
[ 25-03-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจ ...   ปิดให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และหอดูดาว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 
[ 23-03-2563] ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยช ...   การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน 
[ 03-03-2563] ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจั ...   ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓  
[ 06-02-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนัก ...   เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
[ 29-01-2563] ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การ ...   หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๑ หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ 
 
 
 
[ 03-04-2563] รายงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และผลการแก้ไขปัญหา ห้วงเดือนมกราคม 2563 ...   doc120200403082128.pdf 
[ 03-04-2563] รายงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และผลการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ห้วงเดือนธันว ...   doc120200403081727.pdf 
[ 31-03-2563] สรุปผลความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร ประจำปี 2562   doc120200331043759.pdf 
[ 21-10-2562] รายงานการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บุคคลทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ...   doc120191021043444.pdf 
[ 01-10-2562] ดาวน์โหลดใบสมัครกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ   doc120191001023612.pdf 
 
 
 
[ 02-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ...   ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 02-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจ ...   ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 02-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจ ...   ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 01-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านคันนา หมู่ที่ ๒ ตำบล พญาแก้ว อำเภอเ ...   ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 01-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจ ...   ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
 
 
 
[ 30-05-2562] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  
[ 30-05-2562] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562  
[ 30-05-2562] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  
[ 19-03-2562] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมา ...   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ 19-03-2562] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
  [ 03-04-2563 ]การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 
  [ 03-04-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  
  [ 03-04-2563 ]การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  [ 03-04-2563 ]การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-04-2563 ]แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
  [ 02-04-2563 ]การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  [ 02-04-2563 ]การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  [ 02-04-2563 ]การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 
 
 
 
  [ 03-04-2563 ]ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 
  [ 03-04-2563 ]หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย 
  [ 03-04-2563 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [ 03-04-2563 ]การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  [ 03-04-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
  [ 02-04-2563 ]ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)
  [ 02-04-2563 ]ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ
  [ 02-04-2563 ]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.